Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO:
Administratorem danych podwanych przez Użytkownika strony jest Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn,
NIP: 5482573032, REGON: 241025170, Prezes: Jolanta Dygoś.

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika strony na stronie internetowej można się skontaktować poprzez adres e-mail:
biuro@kinonagranicy.pl

Twoje dane mogą być wykorzystane w celu:
- utworzenia konta na stronie internetowej - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda;
- realizacji usługi zakupu karnetów - podstawą prawną przetwarzania jest regulamin sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik;
- wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda.

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
Stowarzyszenie nie będzie przechowywało Waszych danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zakupu karnetów lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych.
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli realizować sprzedaż karnetów oraz przekazywać informacje dotyczące Przeglądu Filmowego Kino na Granicy za pomocą newslettera.
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na ich  użytek własny – jedynie do realizacji w/w celów.
 
Naszą Politykę Prywatności możesz znaleźć >> tutaj <<.

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny