Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest jest Stowarzyszenie Kultura na Granicy,
ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn,
NIP: 5482573032, REGON: 241025170, Prezes: Jolanta Dygoś. Zwane dalej KnG.

 

KnG szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronęwww.kinonagranicy.pl . Polityka prywatności jest dokumentem definiującym praktyki stosowane przez KnG. odnośnie danych osobowych, sposobów ich przetwarzania, gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Strona internetowa www.kinonagranicy.pl służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę, która w określonych przypadkach wiąże się z koniecznością zebrania danych osobowych i przetwarzania ich o czym, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe

Co do zasady strona www.kinonagranicuy.pl nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że KnG. będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych

KnG. będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. KnG. nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Zbierając dane osobowe, KnG. informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. KnG zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, KnG. podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

KnG w związku z korzystaniem ze strony www.kinonagranicy.pl przez jej użytkowników może w związku ze sprzedażą karnetów i zakładaniem oraz utrzymywaniem na niej konta użytkownika przetwarzać jego następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;

 2. login;

 3. adres zamieszkania lub do korespondencji;

 4. adres poczty elektronicznej;

 5. numer telefonu;

 6. wizerunek;

 7. numer karnetu (akredytacji)

 8. firma przedsiębiorcy;

 9. NIP przedsiębiorcy;

 10. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

 11. numer zamówienia;

 

KnG wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. KnG może wykorzystywać dane osobowe do:

- utworzenia konta na stronie internetowej - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda ;

- realizacji usługi zakupu karnetów - podstawą prawną przetwarzania jest regulamin sprzedaży (niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik);

- wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.

Okres przechowywania

KnG nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do KnG z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu KnG - art. 15 RODO, sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe - art. 7 RODO. Macie Państwo prawo zabronić KnG zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie biuro@kinonagranicy.pl

Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zakupu karnetów lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych.
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli realizować sprzedaż karnetów oraz przekazywać informacje dotyczące Przeglądu Filmowego Kino na Granicy za pomocą newslettera.

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na ich  użytek własny – jedynie do realizacji w/w celów.

 

Bezpieczeństwo danych

KnG podjął środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób upoważnionych, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. KnG przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Osoby nieletnie

Ogólnie, strona www.kinonagranicy.pl nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Linki do stron osób trzecich

Strona www.kinonagranicy.pl może zawierać linki do stron osób trzecich. KnG nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Organizatorzy

Współorganizatorzy